Aug 11, 2010

Ramadhan"Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa." (Al-Baqarah: 183)

Wahai sahabat-sahabatku, terdapat tiga kategori manusia yang terhasil daripada Madrasah Ramadhan

1- seseorang yang bertambah imannya, amalnya berbanding yang sebelumnya
2- seseorang yang sama imannya, amalnya berbanding yang sebelumnya
3- seseorang yang berkurang imannya, amalnya berbanding yang sebelumnya

Agak-agaknya kita akan dimasukkan ke dalam kategori mana? Alangkah berbahagianya andai kita termasuk di dalam kategori pertama. Marilah kita koreksi diri, muhasabah setiap amalan kita supaya ianya membantu mempertingkatkan ibadah pada bulan Ramadhan yang bakal kita lalui nanti. Jadikan Ramadhan kali ini sebagai wadah untuk kita tingkatkan amalan agar ia akan menjadi Ramadhan yang terbaik pernah kita lalui, insyaAllah.

Selamat Menyambut Ramadhan al-Mubarak.

Jul 24, 2010

Masih ramai kalangan awam yang keliru dengan hukum berpuasa selepas hari Nishfu Sya'baan (hari 15 Sya'baan). Ramai yang tidak tahu bahawa menurut qawl yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi`i hukum berpuasa selepas Nishfu Sya'baan adalah HARAM DAN TIDAK SAH dengan beberapa pengecualian yang akan datang penjelasannya. Kekeliruan mungkin disebabkan mazhab-mazhab lain mempunyai pendapat yang berbeza dengan Mazhab Syafi`i berdasarkan kepada ijtihad mereka. Ulama Syafi`i mengistinbathkan pengharaman berpuasa tersebut berdasarkan beberapa dalil termasuklah hadits-hadits Junjungan Nabi SAW. Antaranya apa yang diriwayatkan dalam "Sunan at-Tirmidzi", juzuk 2, halaman 183, bahawa Junjungan Nabi SAW bersabda sebagai berikut:-

"Telah diberitakan kepada kami oleh Qutaibah, telah diberitakan kepada kami oleh 'Abdul 'Aziiz bin Muhammad, daripada al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman, daripada ayahnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. yang telah berkata: Telah bersabda Junjungan Rasulullah SAW: "Apabila tinggal baki separuh dari bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa". Dan telah berkata Abu `Isa (yakni Imam at-Tirmidzi): "Hadits Abu Hurairah ini adalah hadits hasan shohih dan tiada kami ketahui akan dia melainkan dengan wajah (riwayat) ini atas lafaz ini.

Selain daripada hadits di atas, Imam Abu Daud turut meriwayatkan dalam sunannya sebagai berikut:-

Daripada Sayyidina Abu Hurairah r.a. bahawasanya Junjungan Rasulullah SAW bersabda: "Apabila masuk separuh bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa."

Imam ash-Shan`ani dalam "Subulus Salam" juzuk 2, halaman 345 menyatakan bahawa hadits ini adalah hasan shohih di sisi para muhadditsin selain Imam Ahmad. Imam Ahmad mendhoifkannya kerana bagi Imam Ahmad perawi yang bernama al-'Alaa` bin `Abdur Rahman adalah perawi yang dhoif. Menurut kajian Imam ash-Shan`aani, pendapat Imam Ahmad tersebut adalah tidak tepat kerana al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman adalah seorang perawi yang hadits-hadits yang diriwayatkannya diambil oleh Imam Muslim dan selanjutnya Imam Ibnu Hajar al-`Asqalani dalam "at-Taqrib" menghukumkan al-'Alaa` bin 'Abdur Rahman ini sebagai seorang perawi yang shaduuq (benar atau kepercayaan).

Sungguhpun dihukumkan haram, tetapi pengharaman berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan ini tidaklah mutlak seperti pengharaman berpuasa pada 5 hari yang diharamkan secara mutlak berpuasa, iaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyriq. Pengharaman berpuasa pada hari-hari nishfu kedua Sya'baan dan hari Syak tidaklah mutlak kerana ianya mempunyai pengecualian. Maka hukum HARAM DAN TIDAK SAH puasa yang dilakukan selepas nishfu Sya'baan (iaitu selepas tanggal 15 Sya'baan) mempunyai PENGECUALIAN seperti berikut:-

1. puasa sunnat tersebut disambungkan atau dihubungkan dengan hari-hari yang berada di nishfu pertama (separuh pertama) bulan Sya'baan walaupun dengan hanya satu hari sahaja (yakni dihubungkan dengan berpuasa pada hari 15 Sya'baan) dengan syarat ianya hendaklah berterusan sehingga Ramadhan, jika terputus walaupun dengan uzur maka tidaklah boleh disambung lagi puasa tersebut. Contohnya, jika seseorang berpuasa sunnat pada 15 Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada 16 Sya'baan dan hari-hari berikutnya. Tetapi katakanlah setelah berpuasa pada 15, 16, 17 dan 18 Sya'baan, dia tidak berpuasa pada 19 Sya'baan, dengan atau tanpa uzur, maka tidaklah boleh lagi dia berpuasa sunnat pada 20 Sya'baan dan hari-hari yang berikutnya sehinggalah Ramadhan.

2. puasa sunnat tersebut telah menjadi amalan biasa seseorang (yakni yang telah dijadikan wirid kebiasaannya). Contohnya, seseorang yang telah mewiridkan puasa pada setiap Isnin, maka tidaklah jadi halangan untuk dia meneruskan wiridnya itu.

3. puasa qadha` samada qadha puasa fardhu atau qadha puasa sunnat yang berwaktu

4. puasa kaffarah atau puasa nazar dengan syarat ianya tidak dilakukan dengan sengaja dan dengan tahu yang hari yang dinazarkan itu adalah hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan. Misalnya, seseorang bernazar hendak berpuasa pada hari Khamis minggu hadapan tanpa menyedari bahawa Khamis hadapannya sudah masuk dalam nishfu kedua Sya'baan, maka bolehlah dia berpuasa pada Khamis tersebut. Maka jika sekiranya dia tahu yang Khamis tersebut adalah dalam nishfu kedua bulan Sya'baan, maka tidaklah boleh dia berpuasa dan tidaklah sah nazarnya itu.

Inilah perincian hukum bagi puasa yang dilaksanakan setelah nishfu Sya'baan menurut Mazhab Syafi`i yang menjadi pegangan kita, sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqhnya. Antaranya dalam "Anwarul Masaalik syarah 'Umdatis Saalik wa 'Uddatin Naasik" karya Syaikh Muhammad az-Zuhri al-Ghumrawi rahimahUllah yang menyatakan pada halaman 125 seperti berikut:-

(Dan haram berpuasa [sunnat] pada hari-hari selepas nishfu Sya'baan, jika sekiranya puasa tersebut tidak berbetulan dengan adat kebiasaan seseorang) sebagaimana yang telah disebut terdahulu ketika perbincangan tentang hari Syak, (dan [puasa tersebut] tidak berhubung / bersambung dengan hari yang sebelumnya) iaitu tidak bersambung puasa pada nishfu yang kedua [bulan Sya'baan] dengan berpuasa pada separuh yang pertama bulan tersebut. Maka jika sekiranya puasa tersebut berbetulan dengan adat kebiasaan baginya atau dihubungkan [dengan hari-hari separuh pertama Sya'baan], sahlah puasa tersebut dan hilanglah keharamannya.


Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahUllah menulis dalam "al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah", jilid 2 halaman 82, sebagai berikut:-
Dan daripadanya [yakni daripada hadits-hadits berkaitan dengan] puasa dalam bulan Sya'baan, ialah hadits Sayyidatina 'Aisyah r.`anha yang menyatakan: "Tidak aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, melainkan bulan Ramadhan dan tiada aku melihat baginda berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'baan", hadits diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya meriwayatkan juga hadits lain dengan kata-kata: "Tiada baginda berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'baan, bahawasanya baginda berpuasa pada keseluruhan bulan Sya'baan", dan bagi Imam Muslim terdapat satu lagi riwayat dengan kata-kata:- "Adalah baginda berpuasa pada bulan Sya'baan keseluruhannya kecuali sedikit.".......... Kemudian hadits-hadits tersebut tidaklah menafikan hadits yang mengharamkan puasa pada hari-hari selepas nishfu bulan Sya'baan, kerana berlakunya pengharaman tersebut ialah kepada sesiapa yang hanya berpuasa selepas nishfu tersebut dan tidak menghubungkan puasanya [dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan (yakni hari 15 Sya'baan)]. Manakala berlakunya keharusan (baca: boleh / jaiz) berpuasa, bahkan sunnat berpuasa, ialah kepada sesiapa yang berpuasa sebelum nishfu lagi dan meninggalkan berpuasa selepasnya [yakni dia berpuasa sunnat pada nishfu pertama bulan Sya'baan dan berhenti setelah nishfunya tersebut]; ATAU dia meneruskan puasanya dengan menghubungkan puasanya itu dengan berpuasa pada hari Nishfu Sya'baan [yakni hari 15 Sya'baan]; ATAU dia tidak menghubungkan puasanya, akan tetapi puasanya pada hari-hari nishfu kedua bulan Sya'baan tersebut ialah puasa kerana qadha` atau puasa nazar atau puasa yang menjadi wiridnya (kebiasaannya). Dan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasai dan Imam Ibnu Majah, iaitu: "Apabila berbaki separuh daripada bulan Sya'baan, maka janganlah kamu berpuasa sehingga menjelang Ramadhan", adalah jelas pada yang demikan (yakni pada menyatakan haramnya berpuasa pada hari-hari selepas Nishfu Sya'baan).


Murid Imam Ibnu Hajar rahimahUllah, iaitu Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, rahimahUllah, menulis dalam karya beliau "Fathul Mu`in"pada halaman 60:-(Tatimmah) Haram puasa pada hari-hari tasyriq ......., dan demikian pula haram puasa selepas Nishfu Sya'baan, selagi mana ianya tidak berhubung / bersambung dengan hari sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan] atau jika puasa tersebut tidak muwafaqah dengan adatnya (yakni tidak berbetulan dengan kebiasaannya atau wiridnya); atau jika puasa tersebut bukan puasa nazar atau puasa qadha` walaupun hanya qadha` puasa sunnat.


Penjelasan 'Allaamah Sayyid Muhammad 'Abdullah al-Jurdani dalam "Fathul 'Allam" juzuk 4, halaman 152- 153, pula adalah seperti berikut:-


Dan haram puasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan, melainkan jika ianya disambung / dihubungkan dengan hari yang sebelumnya [yakni hari sebelum 16 Sya'baan iaitu hari 15 Sya'baan], walaupun hanya satu hari [yakni walaupun dengan hanya berpuasa pada 15 Sya'baan sahaja] dan hendaklah berkekalan puasa tersebut sehingga ke akhirnya. Maka jika tidak berkekalan, bahkan jika berbuka (yakni tidak berpuasa) dengan uzur sekalipun, tertegahlah atasnya untuk berpuasa lagi dengan tanpa sebab.


Inilah khulasah hukum berpuasa pada nishfu kedua bulan Sya'baan. Harap kita sebagai pengamal Mazhab Syafi`i dapat beri perhatian sewajarnya. Allahlah yang Maha Mengetahui.

Baca Artikel penuh di http://jomfaham.blogspot.com/2009/08/puasa-selepas-nishfu.html

Jul 11, 2010

Jalinan Al-Quran dalam Jiwa Anak


Jalinan Al-Quran dalam Jiwa Anak
www.iluvislam.com
Rasailul Ashwaq
Editor: Rasailul Ashwaq

Aishah r.a. telah ditanya tentang akhlak Rasulullah s.a.w. lalu beliau menjawab, “Akhlaknya adalah Al-Quran.”

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Surah An-Nahl: Ayat 89)
Bayi-bayi dilahirkan dengan fitrah, hatinya bersih bergema kesucian, jiwanya putih tak tercelup najis dosa tapi kebanyakan ibu bapa menyajikan mereka dengan hidangan dunia yang meosakkan. Saban hari, di iLuvislam.com sendiri, begitu ramai yang mengeluh atas masalah hati. Membesar menagih kasih seorang ajnabi. Diperalatkan oleh riak dan hasad dengki. Terperangkap dalam permainan duniawi. Di mana salahnya pendidikan anak-anak Islam kini?


Imam Suyuthi berkata bahawa mengajarkan al-Quran kepada anak-anak merupakan salah satu di antara asas-asas Islam, sehingga mereka tumbuh di atas fitrah. Begitu juga cahaya hikmah akan terlebih dahulu masuk ke dalam hati mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu dan dinodai oleh kemaksiatan dan kesesatan.


Ibnu Khaldun mencoretkan dalam Muqaddimahnya, apabila Harun Ar-Rasyid memberikan anaknya Al-Amin kepada pendidiknya, dia berkata: "Wahai Ahmar (kemerah-merahan), sesungguhnya Amir Al-Mukminin telah memberikan kamu buah hatinya dan kegembiraan jiwanya. Jadikanlah diri kamu bermurah terhadapnya, wajiblah ke atasmu mentaatinya, sesuaikanlah diri kamu dengan taraf kedudukannya yang telah diberikan oleh Amir Al-Mukminin. Ajarilah dia Al-Quran. Berikanlah dia pengetahuan sejarah. Perdengarkanlah dia syair-syair, ajarkanlah dia ilmu sunnah. Perjelaskanlah untuknya tempat kata-kata dan permulaan-permulaanya. Laranglah dia daripada ketawa melainkan pada masanya. Janganlah membiarkan masa berlalu tanpa mengambil kesempatan bagi memberikan dia faedah. Janganlah dia selalu bersedih menyebabkan fikirannya mati, dan janganlah selalu memaafkan dia menyebabkan dia selesa dengan masa lapang dan menjadi biasa dengannya. Betulkan dia dengan cara mesra, baik dan lembut sedaya upayamu. Jika tidak berkesan juga, gunakanlah cara tegas dan kasar."


Hisyam Ibn Abdul Malik berpesan kepada pendidik anaknya, Sulaiman Al-Kalbi, "Sesungguhnya inilah anak saya, dan dia merupakan kulit di antara kedua-dua mata saya. Saya telah menjadikanmu guru bagi mendidiknya; berpegang teguhlah dengan taqwa kepada Allah, laksanakanlah amanah. Pertama sekali saya berpesan kepadamu, berpeganglah dengan kitab Allah. Perdengarkanlah kepadanya syair-syair yang paling elok. Bawalah dia berjalan-jalan di pelusuk desa Arab. Ambillah syair-syair mereka yang baik. Tunjukkanlah dia sebahagian perkara yang halal dan sebahagian perkara yang haram serta khutbah dan kisah peperangan."


Bayi diibaratkan seperti kain yang putih bersih. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkan anaknya itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka corakkanlah mereka dengan sebaik-baiknya.

Jul 9, 2010

Bulan Rejab - Nama dan Kelebihannya

R.E.J.A.B

Sebenarnya terdapat beberapa bulan dan tempat yang mendapat tempat yang istimewa pada sisi Allah berbanding yang lainnya. Tetapii tingkatan sesetengah tempat dan masa adalah berdasarkan sumber-sumber yang sohih. Banyak hadith yang meriwayatkan tentang kelebihan bulan Rejab adalah lemah ataupun palsu dan semestinya kita hendaklah mengambil sumber yang sohih sebagai panduan dan asas kepada hujah-hujah kita dalam mengatakan tentang bulan Rejab.

Walaupun begitu, kita harus ingat bahawa terdapat beberapa peristiwa yang sangat penting berlaku semasa bulan Rejab iaitu malam Isra' dan Mikraj (menurut beberapa pendapat), peperangan Tabuk dan pembebasan Masjidil Aqsa daripada kaum salib di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. kita seharusnya mengingati peristiwa-peristiwa ini kembali dan mempelajari resipi kejayaan daripada generasi lepas.

Syaikh 'Atiyyah Saqr, bekas pengerusi Majlis Fatwa Al-Azhar berkata;

Al-Hafidh Ibn `Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-`Asqalani, seorang tokoh ilmuwan Islam menulis satu kajian yang detail bertajuk “Tabyeen Al-`Ajab bima Warada fi Fadl Rajab.” Ibn Hajar mengatakan bahwa hampir semua hadith yang melaporkan tentang kedudukan bulan Rejab dan kelebihannya dengan berpuasa dan solat sunat adalah tergolong di dalam hadith-hadith yang lemah dan palsu.

Beliau juga berkata bulan Rejab memiliki 18 nama, yang mana yang terpopular adalah Al-Asamm (Bulan Pekak). Ianya kerana tiada bunyi-bunyian pedang yang di dengari sewaktu bulan ini yang juga tergolong di dalam bulan haram di mana peperangan tidak di benarkan. Ia juga di kenali sebagai bulan Al-Asabb (Bulan Pemberian) kerana di percayai bahwa kebaikan melimpah kepada orang ramai pada bulan ini. Ia juga di kenali sebagai “penyingkir besi”. Abu Raja’ Al-‘Utaridi berkata, “Kami dahulu sebelum Islam menyembah batu. Tetapi apabila kami menjumpai batu yang lebih baik, maka kami akan membuang batu yang pertama tadi dan mengambil yang baru. Jika kami tidak dapat mencari batu, kami akan mengumpulkan tanah dan kemudian membawa domba dan susu ke atasnya, dan melakukan tawaf di sekelilingnya. Apabila bulan Rejab datang, kami akan menghapus dan membuang besi-besi pada tombak dan anak-anak panah.” (Al-Bukhari)

Kelebihan dari Rajab adalah seperti kelebihan bulan suci yang lainnya.

“Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) Dalam Kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan Yang dihormati. ketetapan Yang demikian itu ialah ugama Yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu Dalam bulan-bulan Yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang Yang bertaqwa.”

(At-Tawbah 9: 36).

Nama-nama bulan suci ini telah disebutkan dalam sebuah hadits yang sohih Nabi saw. dalam haji wada. Menurut hadits ini, terdapat empat bulan suci, tiga berturut-turut-yaitu, Dhul-Qi `dah, Dhul-Hijjah, dan Muharram dan keempat adalah Rajab, yang datang antara Jumada Thani dan Sha` ban.

Menurut ayat di atas, maka sesungguhnya Allah swt, telah memerintahkan umat Islam untuk tidak menyalahkan diri sendiri (atau lainnya), khususnya di bulan suci ini. Jadi tidak ada di antara suku-suku yang berperang selama bulan ini, sehingga masyarakat akan menjamin bahwa jalan ke Rumah Suci akan aman. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Maha Kuasa berkata dalam ayat lain:

“kemudian apabila habislah (masa) bulan-bulan Yang dihormati itu maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya, dan tawanlah mereka, dan juga keponglah mereka, serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. kemudian jika mereka bertaubat (dari kekufurannya) dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka biarkanlah mereka (jangan diganggu). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”

(At-Tawbah 9: 5).

Antara lain kata-kata orang pada bulan haram ini dalah untuk menghindarkan daripada membuat dosa atau membuat kesalahan kepada orang lain. Beberapa ulama memesan supaya untuk tidak melakukan kesalahan terutama dalam bulan suci dan jiak berbuat kelasahan seperti membunuh orang, wang tebusan yang perlu di bayar akan meningkat sepertiga jika tindakan ini dilakukan selama bulan suci. Tetapi untuk dicatat bahwa fatwa itu tidak berdasarkan bukti langsung dari Al Qur'an atau Sunnah.

Berpuasa sunat secara sukarela puasa di bulan suci, termasuk Rajab, sangat dianjurkan. Abu Dawud melaporkan daripada Mujibah Al-Bahilyyah bahwa Nabi saw. berkata kepada ayahnya atau bapa saudara,

"Berpuasalah untuk beberapa hari di bulan suci dan tinggalkan puasa pada hari lainnya.

Baginda saw. berkata ini tiga kali, dengan melipat dari tiga jari dan kemudian dia membukanya kembali. Nabi menggunakan tiga jari di sini adalah dimaksudkan untuk menegaskan rekomendasi dari beliau untuk berpuasa pada bulan ini, dan bukan untuk menunjukkan jumlah hari untuk mengamati puasa itu.

Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik, termasuk puasa, di bulan Rajab pada umumnya merpuakan hal yang terpuji seperti hal tersebut di bulan suci yang lain. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada hadits, apakah sohih atau hasan, yang melaporkan tentang kelebihan berpuasa di bulan Rejab.

Among the weak hadiths circulated about the special rewards entailed by fasting in Rajab is this:

“There is a river in Paradise called Rajab; its water is whiter than milk and sweeter than honey.” Di antara hadis lemah yang berligar di kalangan masyarakat tentang kelebihan khusus oleh puasa di Rajab adalah ini:

"Ada sebuah sungai di surga disebut Rajab; dengan air putih dari susu dan manis daripada madu. Dia yang berpuasa sehari dari pada bulan Rajab adalah seperti orang yang berpuasa keseluruhan bulan, dia yang berpuasa tujuh hari daripanya akan diberikan perlindungan terhadap tujuh pintu neraka, dia yang berpuasa selama lapan daripanya, lapan pintu surga akan dibuka baginya, dan orang yang berpuasa sepuluh hari daripanya, maka perbuatan buruk akan berubah menjadi orang baik. "

Ada lagi hadits yang panjang dilaporkan tentang hal ini, "Rajab adalah bulan Allah Maha Kuasa, Sha` ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan ummatku. " Hadith ini adalah hadith palsu. Ia juga disebutkan dalam Al-Jami `Al-Kabir oleh As-Syuti hadits ini yang dilaporkan oleh Abu Al-Fat-h ibn Abu al-Fawaris dalam bukunya Amali sebagai hadits mursal (satu hadits yang langsung dikaitkan kepada Nabi tanpa menyebutkan para sahabat yang meriwayatkan).

Antara hadith palsu yang menyatakan kelebihan solat sunat di bulan Rejab adalah: "Barang siapa yang melakukan salat Maghrib di malam pertama Rajab, kemudian menawarkan dua puluh rakaat, dua-dua, membaca dalam setiap rakaat surah Al-Fatihah dan surah "Qul huwa Allahu Ahad," Allah swt. akan menjaga dia, keluarganya, kekayaannya, anak-anaknya, ia juga akan diberikan perlindungan terhadap hukuman dari azab kubur dan akan melalui jembatan di atas neraka seperti tanpa hisab atau terkena hukuman (di akhirat). "

Ibnu Hajar mendedikasikan dalam satu studi tentang perkara di atas, secara keseluruhan bab untuk melaporkan tentang hadis yang melarang berpuasa seluruh bulan Rajab. He then said, Dia kemudian berkata, "larangan ini berlaku untuk orang yang berpuasa kerana mengikuti tradisi era pra-Islam yang memuliakan bulan ini. Tetapi jika dia berpuasa di bulan ini kerana Allah untuk kepentingan sendiri tanpa menetapkan hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu untuk solat malam, tidak ada apa-apa salah dalam hal ini. Larangan yang dimaksudkan di sini adalah sejajar dengan larangan sebagaimana dimaksud dalam hadits Nabi "Jangan mengkhususkan malam (sebelumnya) di antara Jumat malam untuk salat dan tidak memilih Jumat sebagai hari untuk berpuasa."

Adapun orang yang melihat puasa di bulan Rajab, percaya bahwa selama puasa itu lebih patut lebih dipuji daripada puasa di bulan lainnya, hal ini menimbulkan perselisihan di kalangan ulama, tetapi Ibnu Hajar berpendapat bahwa hal ini tidak dibolehkan.

Ibnu Hajar juga mengutip kata-kata Abu Bakr At-Tartushi-berkata dalam Al-Bida `wa al-Hawadith," Tidak disarankan untuk mematuhi puasa di bulan Rajab jika hal ini dilakukan dari salah satu dari tiga tujuan, salah satunya adalah untuk melakukannya dengan memparcayai bahwa puasa adalah wajib seperti puasa Ramadan, atau sebagai tindakan mengikuti Sunnah, atau bahwa puasa adalah lebih patut dihormati dan dihargai daripada puasa di bulan lainnya. Jika hal-hal di atas adalah benar, Nabi (peace and blessings be upon him) tentu sekali akan menjelaskannya. Menurut Ibnu Dihyah, puasa secara umum adalah perbuatan baik, tetapi tidak boleh diamati dan percaya tentang imbalannya pada bulan Rajab. Umar tidak akan merekomendasikan puasa di Rajab menurut kepercayaan ini."

Mengenai mengunjungi makam di lan Rajab, banyak orang, terutama perempuan, yang biasa untuk mengunjungi makam pada hari Jumaat pertama dari Rajab. Tidak ada dalam Shari `ah merekomendasikan bahwa perbuatan seperti itu, dan hal tersebut mendapat balasan yang lebih baik daripada mengunjungi makam pada hari biasa lainnya.

Umat Islam seharusnya mengingats peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam selama bulan ini, seperti malam perjalanan Isra’ dan Mikraj menurut sesetengah riwayat, peperangan Tabuk, dan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa daripada kaum Salib di tangan Salah ad-Din Al-Ayubi (538 H.). Umat Islam harus mengambil pelajaran sejarah yang mulia ini, sehingga mereka dapat bersatu kembali dan berusaha untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa semula daripada penjajah Yahudi Zionis yang zalim. (dakwah.info/sumber terjemahan-io)


May 20, 2010

Ceramah Khas Pembersihan Jiwa

Ceramah Khas Pembersihan Jiwa

Penceramah : Ust Mokhtar Senik, Mudir Pondok An-Nur, Kuantan, Pahang.
Tajuk : "Tazkiyatul al-Nafs"
Tarikh : 20/5/2010 Khamis malam Jumaat.
Masa : Selepas Solat Isyak.
Tempat : Surau Nurul Yaqin, IPG Kent.Align Center

Salam pembuka bicara..lama sudah tidak meng'update' blog jsny ni..malam yang penuh barakah ini, al-fadhil Ust Mokhtar Senik yang berasal daripada Kelantan selaku Mudir dari Pondok An-Nur, Kuantan, Pahang telah datang ke Surau Nurul Yaqin untuk berkongsi ilmu beliau mengenai tazkiatul al-Nafs. Antara isi ceramah beliau ialah:
 • kita hendaklah mensyukuri nikmat dan rahmat Allah yang menjadikan kita sebagai khairu ummah
 • kita sebagai muslim yang beriman seharusnya bertanggungjawab untuk membawa risalah Islam dan panji kebenaran
 • Sebagai umat akhir zaman, kita mestilah bijak menentang arus zaman yang semakin meruncing di mana maksiat berleluasa dan zina dianggap perkara biasa, judi dihalalkan dan arak diminum tanpa segan.
 • kita hendaklah istiqamah dalam memperjuangkan Islam dan kasih kepada Addinul Islam
 • Islam adalah agama yang syumul dan mudah
untuk menjadi mukmin yang sejati, kita hendaklah mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan mempunyai kekuatan rohaniah.


May 3, 2010

belajar..


Daripada buku 101 Doa & Adab Pelajar Terbitan Telaga Biru Sdn Bhd

SEBELUM BELAJAR

 1. Berdo’a.
 2. Tarik nafas: Oksigen akan sampai ke seluruh badan dan merangsang otak. Kesannya kita akan lebih bertenaga dan tenang.
 3. Cara duduk: Duduk ke hadapan sedikit seperti sedang mendengar cerita menarik
 4. Tentukan tajuk: Tetapkan tajuk-tajuk tertentu yang hendak dibaca/ulangkaji pada sesuatu masa.
 5. Tentukan jumlah muka surat / bab yang akan dibaca.
 6. Tentukan tempoh masa
 7. Berapa lama hendak membaca.


SEMASA BELAJAR

 1. Tunjuk denagn jari: Seperti mengaji Al-Qur’an.
 2. Fahamkan dan bayangkan Otak akan sentiasa aktif. Contoh: membaca mengenai HAJI. Dapat bayangkan bentuk atau rupa Ka’bah. Seolah-olah berbual dengan jemaah. Menggunakan keduan-dua belah otak kiri dan kanan.
 3. Selang-selikan dengan rehat: Setiap 30 minit berehat 5 minit. JANGAN diselangi dengan menonton TV atau mendengar radio. Memadai dengan minum air jarang ( mineral ), berjalan-jalan di halaman atau senaman ringan seperti regangan otot.SELEPAS BELAJAR

 1. Tutup buku.
 2. Ingatkan/bayangken kembali apa yang telah dibaca. Jika masih belum faham sepenuhnya, ulangi pembacaan. Bacaan pertama untuk faham. Bacaan keduan untuk mengingat.
 3. Bincang dengan sahabat sekumpulan tentang topic yang telah dipelajari. Bertanyalah dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut, terutamanya guru yang mengajar sesuatu ilmu itu pa kita.

Apr 13, 2010

Siapa APa?


Siapakah orang yang sibuk? Orang yang sibuk adalah orang yang tidak mengambil berat akan waktu solatnya seolah-olah ia mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman a.s

Siapakah orang yang manis senyumanya? Orang yang mempunyai senyuman yang manis adalah orang yang ditimpa musibah lalu dia kata "Inna lillahi wainna illaihi rajiuun." Lalu sambil
berkata,"Ya Rabbi Aku redha dengan ketentuanMu ini", sambil mengukir senyuman.

Siapakah orang yang kaya? Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa akan kenikmatan dunia yang sementara ini.

Siapakah orang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang tidak puas dengan nikmat yang ada sentiasa menumpuk-numpukkan harta.

Siapakah orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang sudah sampai usia pertengahan namun masih berat untuk melakukan ibadat dan amal-amal kebaikan...

Siapakah orang yang paling cantik? Orang yang paling cantik adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang paling luas? Orang yang mempunyai rumah yang paling luas adalah orang yang mati membawa amal-amal kebaikan di mana kuburnya akan di perluaskan saujana mata memandang.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang sempit lagi dihimpit? Orang yang mempunyai rumah yang sempit adalah orang yang mati tidak membawa amal-amal kebaikkan lalu kuburnya menghimpitnya...

Siapakah orang yang mempunyai akal? Orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang menghuni syurga kelak kerana telah mengunakan akal sewaktu di dunia untuk menghindari siksa neraka..

Siapakah orang yang kedekut? Orang yg kedekut ialah org yg membiar atau mengabaikan notis ini begitu sahaja, malah dia tidak menyampaikan pula pada org lain.

Apr 9, 2010

GHURUR


"Bila Derhaka Dalam Taat"

Ghurur ialah tipudaya yg berasal daripada perkataan 'Ghaara' iaitu terpedaya. Menurut kamus al-Marbawi, selain makksud tipu daya . Ghurur juga diertikan dengan maksud syaitan dan segala yang sia-sia. Orang yang terkena penyakit Ghurur ini selalunya lupa bahawa disebalik ketaatan yang ditunjukkan dengan amalan zahir tersembunyi sifat derhaka atau dalam maksud lain "derhaka dalam taat"

Derhaka dalam taat ialah orang yang tidak sedar dirinya melakukan amalan yang pada zahirnya baik, padahal ia dibenci dan dimurkai Allah kerana terselit niat dan perasaan yang tidak ikhlas, riak, ujub, sombong, mengharapkan ganjaran dunia, dibalas pujian kerana mencari pengaruh lain.Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'un, orang yang riak juga dianggap Allah sebagai penipu dalam mengamalkan perintah Allah.

Dua golongan orang yang dianggap derhaka dalam taat ialah:

1. Amal yang tidak sempurna Orang yang mengamalkan syariat lahir dan batin tetapi kedua-duanya tidak sempurna kerana masih terlibat dengan dosa dan maksiat sama ada maksiat zahir atau batin. Contohnya melakukan semua perintah fardu dan yang terkandung dalam fadhail a'mal(solat sunat, tahajjud, baca al-quran) berhati lembut, pemurah tetapi masih juga dalam kehidupannya terlibat dengan riba, dedah aurat, pergaulan bebas, mengumpat, fitnah orang, sombong, mncerca dan cinta dunia. 2. Cuai dengan amalan batin Golongan ini banyak mengerjakan amalan-amalan zahir tetapi cuai dalam mengerjakan amalan batin. Orang ini kelihatan pada zahirnya sempurna, baik, tetapi hati penuh dengan hasad dengki, bakhil, ujub, riak, sombong, cinta dunia dan mementingkan diri. Selain itu juga, dia suka memperlekehkan kepada orang yang kurang ibadah kerana menganggap dirinya lebih hebat. dia juga berasa tenang dan senang dengan ibadahnya serta yakin akan selamat di akhirat.


Apr 4, 2010

Logo Lajnah Multimedia IPG Kent


Bismillahirrohmanirrohim..

Logo di atas ialah logo terkini bagi Lajnah Multimedia dan Penerbitan Surau Nurul Yaqin IPG Kent, Tuaran, Sabah. Logo ini telah diilhamkan Allah melalui asbab al-Akh Ketua Lajnah Multimedia tersebut dan dipersetujui oleh sekalian ahli - ahli lajnah, alhamdulillah.

Berikut merupakan antara rasional di sebalik logo ini :
 • Warna hijau muda : kesegaran, iltizam para pemuda pemudi Islam IPG Kent yang sedang menimba ilmu dan pengalaman dalam dakwah
 • semi-bulat sebelah kanan ialah huruf "Mim" - Multimedia (nama lajnah)
 • semi-bulat sebelah kiri ialah huruf "Ya" (tanpa titik) - Yaqin (nama surau IPG Kent)
 • huruf "Alif" / "I" di tengah - tengah logo : Islam, Iman, Ihsan - teras dalam segala kerja lajnah. Juga mewakili nama risalah rasmi mingguan terbitan lajnah ini iaitu "i-kent"
 • "Filled" di sebelah kanan, "Unfilled" di sebelah kiri - mewujudkan kontra yang melambangkan keterangkuman berusaha untuk dunia dan akhirat. Akhirat yang lebih utama diwakili oleh "filled part" yang membawa maksud bahawa akhirat itulah kehidupan sebenar dan "real" manakala duniawi diwakili oleh bahagian "unfilled" yang bermakna bahawa kehidupan dunia kini adalah sementara dan "unreal"
 • bentuk bulat : keseragaman, perpaduan, dinamik
Kepentingan sebenar akan penciptaan logo ini adalah sebagai lambang kesatuan dan persefahaman dalam kalangan ahli lajnah. Logo untuk Jawatankuasa Surau Nurul Yaqin (jawatankuasa induk) IPG Kent adalah dalam proses pembikinan dan insya Allah akan diumumkan di dalam blog ini.

Semoga sekalian ahli jawatnkuasa Surau Nurul Yaqin IPG Kent akan terus istiqamah dan ikhlas dalam memakmurkan musolla dan pusat perpaduan Muslim IPG Kent ini serta gigih memelihara martabat agama Islam dan kaum Muslim di mana sahaja.

Walillahil-hamd. Segala Puja dan Puji Hanya Layak Untuk Allah. 

Mar 26, 2010

tips kejayaan seorang muslim~


Kalau diikutkan, banyak sudah tips2 untuk berjaya yang kita sudah baca dan ketahui dalam buku-buku motivasi, internet dan ceramah-ceramah motivasi yang disampaikan oleh motivator yang berpengalaman. Namun begitu, mesti ada juga terdetik di hati kita, walaupun kita sudah mengamalkan tips-tips yang dinyatakan,tetapi masih juga kita ada kekurangan dalam apa jua bidang yang ingin kita capai. Sebagai muslim, kita tidak seharusnya berputus asa, akan tetapi kita hendaklah berdoa agar kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Apa yang menarik untuk saya kongsi adalah formula kejayaan seorang muslim yang saya petik dari iLuvIslam.com:

" The art of living is more like wrestling than dancing..."

Setiap kali mendapat nikmat Jarang ku sedari itu pemberianMu Terkadang rasa itu kerana Segala usaha dan penat lelah ku sahaja

"Yes! Dapat keputusan cemerlang... 4 plat tu. berbaloi pun usaha aku selama ni."

Bagi seorang yang tidak jelas niat dan fikrahnya dalam menuntut ilmu, mungkin inilah yang akan terpacul keluar daripada mulutnya apabila mencapai nikmat kejayaan. Merasakan ba
hawa kejayaannya itu datang daripada penat lelahnya sendiri. Seperti bait-bait yang tersusun di awalnya.

Banyakkan bersyukur...

Bagi seorang Muslim yang jelas niat dan matlamat dalam menuntut i lmu, apabila kejayaan dicapai, maka mereka akan meletakkan kembali kejayaan itu 'datang dari Allah SWT'. Dan rasa bangga, takbur, sombong dan riak itu akan cuba dilempar 'berbatu-batu' jauhnya daripada diri mereka.

Tak ku lupa kepada Allah
Tempat kembali segala masalah

Perlu diketahui bahawa segala apa yang kita kecapi ini merupakan milik Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Munafiqun ayat 8; " ... Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman , akan tetapi orang-orang munafiq itu tidak tahu mengetahui (hakikat yang sebenar)"

Bila dipuji kejayaan kita
Sebenarnya bukan milik kitaOleh itu sedarlah sentiasaSemua itu dari Allah SWT


Hati gembira terasa bahagia
Itulah tanda nikmat dariNya

Ingat Allah SWT bersyukurlah padaNya
Wajiblah kita lafazkan Alhamdulillah

Dan dalam realiti kita mengejar kejayaan dunia dan akhirat ini, kita bukan hanya setakat perlu berusaha. Tetapi kita juga perlu 'meminta'. Apa yang dimaksudkan dengan meminta di sini. Ya! Maksudnya adalah memohon doa kepada Allah SWT. Hal ini kerana Allah SWT sentiasa menerima doa kita dan sentiasa berada hampir dengan hamba-ham baNya yang meminta kepadaNya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 186, bermaksud;

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanyakan engkau (Wahai Muhammmad) tentangKu, (maka jawablah) sesungguhnya Aku ini hampir, Aku menjawab seruan sesiapa yang berdoa kepadaKu apabila dia berdoa. Maka hendaklah dia menyahut seruan (menunaikan perintahKu) dan beriman kepadaKu mudah-mudah mereka selalu berada di atas petunjuk"

Dan setelah kita berusaha, berdoa, maka kemudiannya kita bertawakal kepada Allah SWT sambil terus-menerus memohon doa kepadaNya. Itulah kejayaan dan resepi seorang Muslim yang jelas matlamat kehidupannya di dunia ini.

Dan bagaimana jika kita ditimpa kegagalan setelah kita melakukan seperti mana di atas?
Maka ingin saya katakan di sini;
"La Takhaf Wa La Thazan, InnAllaha Ma'ana"

Jangan kamu sedih dan berkecil hati, kerana Allah SWT bersama-sama kita. Sebagaimana yang selalu kita dengar, kegagalan itu tak bererti kita gagal selama-lamanya. Tetapi di sebalik kegagalan itu, kita harus mencari kekuatan untuk menjadi 'perangsang' kepada kebangkitan kita yang seterusnya.

Mungkin, Allah SWT menagguhkan kejayaan kita agar kita menjadi hamba yang mempertingkatkan kesyukuran dan keimana kepadaNya. Dan mungkin juga Allah SWT menangguhkan kejayaan kita untuk kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Apapun, dengan syarat mestilah bersyukur...

Saya pernah berhadapan dengan situasi kegagalan dalam peperiksaan. Menangis kesedihan, penuh dengan rasa kecewa. Tetapi, muhasabahlah yang menguatkan hati-hati kita. Kerana hati itu raja bagi sekelian diri.

Jika berjaya kamu bersyukur...

Jika gagal lakukan muhasabah dan lakukan langkah yang teripta dengan lebih tersusun...

Moga kejayaan dan kegagalan tidak mengalpakan kita daripadaNya yang hampir di sisi kita...

Penutup: Tuhan Tidak Lupakan Kita

Apabila jalan dirasa gelap, ketahuilah sinar cahaya masih jauh perlu dikejar...

Akhir kalam, sebelum saya menamatkan perkongsian saya kali ini, ingin saya katakan bahawa Allah SWT itu tak pernah melupakan hamba-hambaNya yang mengingati Dia.

Ya!

Allah SWT itu tidak jauh daripada setiap hambaNya. Yang menjadikan Allah itu jauh daripada kita ialah diri kita sendiri. Hati yang tidak merasai kewujudan dan rahmat Allah serta kefahaman yang tidak betul terhadap agama selalu menjauhkan perasaan manusia daripada Allah SWT.

Sentiasalah bangun, berdoa dan memohon kepadaNya kerana Allah SWT itu suka kepada hamba-hamba yang meminta kepadaNya.

Dan yang paling penting, kejayaan kita itu hakikatnya biarlah menyumbang kepada Islam itu sendiri. Jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur.

Oh Allah Yang Maha Penyayang
Leraikanlah aku dari keluh kesah
Yang membelenggu jiwa dan fikiran
Ditambah juga hasutan syaitan

Kurniakanlah kepadaku ketabahan
Singkapkan ku hikmah segala ketentuan
Moga sinarMu berikanku pedoman
Hanya padaMu segala ketetapan

Mar 4, 2010

Halal & HaramKita selalu mendengar ceramah mengenai apa yang halal dan apa yang haram juga kan? Itulah pengisian yang selalu disampaikan oleh Ustaz Rusdi dalam kuliah Maghrib setiap malam Rabu..
Antaranya adalah:
 • segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah iaitu harus pada mulanya
 • halal dan haram adal ketetapan Allah
 • mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal adalah musyrik
 • sesuatu yang diharamkan adalah disebabkan perkara itu tidak baik dan merugikan
 • perkara yang halal menafikan keperluan perkara yang haram bila dah ditetapkan perkara itu halal kita tidak perlu yang haram sebenarnya -"Dia yang mencipta mekhluk,maka tahu akan keperluan makhluknya"

Mar 3, 2010

3.3.1924HARI INI DALAM SEJARAH ISLAM

Tahukah anda semua..hari ini bersamaan dengan 3 Mac 2010, Ianya merupakan titik hitam di dalam sejarah umat Islam yang tidak harus dilupakan oleh kaum Muslimin. Pada tarikh inilah 86 tahun sudah umat Islam secara rasmi telah kehilangan perisai dan tonggak tempat mereka berlindung - Khilafah Islamiyyah.Khalifah yang terakhir, Sultan Abdul Majid telah diusir meninggalkan pusat pentadbiran Daulah Khilafah di Turki pada subuh hari tersebut hasil daripada persidangan Majlis Nasional yang diketuai oleh La’natullah Mustafa Kamal melalui konspirasi jahat kafir Barat. Konspirasi ini dapat dilihat dengan jelas daripada ungkapan Menteri Luar Inggeris, Lord Curzon berikutan runtuhnya Daulah Khilafah; “Persoalan utamanya adalah bahawa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit lagi, kerana kita telah menghancurkan kekuatan spiritual mereka, iaitu Khilafah dan Islam” .

Akhlak رسولالله


Pada kuliah maghrib semalam,Ustaz Zakiamin bin Haji Harun telah menyampaikan kuliah berkaitan dengan akhlak Rasulullah sepanjang hayatnya. Antara akhlak yang disebut oleh ustaz mengenai akhlak dan sifat peribadi Baginda Rasulullah sepanjang hayatnya adalah:
 • Rasulullah seorang yang romantik bersama isterinya
 • Rasulullah tidak pernah seumur hidupnya menyentuh tangan wanita lain selain haknya
 • Baginda tidak pernah mengeluh walau apa keadaan sekalipun
 • Rasulullah seorang yang sangat sederhana
 • Baginda sangat memuliakan para tetamunya, sehingga sanggup berlapar untuk menghidangkan tetamunya
 • Baginda tidak pernah seumur hidupnya berasa kenyang-hanya menjamah kurma,gandum dan susu kambing sebagaimana di dalam hadis "berhenti sebelum kenyang"
 • Rasulullah seorang yang amat kaya tetapi baginda menginfakkan harta baginda ke jalan الله dan orang yang lebih memerlukan
 • Baginda sanggup berjalan jauh untuk menziarahi orang sakit
Bersama-samalah kita mencontohi akhlak peribadi Baginda Rasulullah..

Feb 28, 2010

Bulan Penghayatan Kelahiran Rasulullah

مولد الرسول

Jawatankuasa Surau Nurul Yaqin(JSNY) dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Kent telah menganjurkan Program Sambutan Maulidurrasul sepanjang bulan ini yang bermula pada awal bulan Februari 2010. Pelbagai aktiviti yang telah diadakan oleh JSNY bagi menghayati bulan kelahiran Rasulullah. Objektif utama program ini dianjurkan adalah memupuk rasa cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan hari kebesaran Islam serta menghayati sirah Rasulullah membina Tamadun Islam.

Antara aktiviti yang telah dianjurkan oleh JSNY adalah kuliah Maghrib setiap minggu iaitu hari Selasa dan Rabu. Kuliah Maghrib hari Selasa dikendalikan oleh Ustaz Rusydi Abdul Majid manakala hari Rabu pula Ustaz Zakiamin Bin haji Harun.

Kuliah Maghrib

Ustaz Zakiamin Bin Haji Harun

Ustaz Rusydi Abdul MajidForum Penghayatan Bulan Kelahiran Rasulullah

Pada 24 Februari 2010,JSNY telah mengadakan Forum Panghayatan Bulan Kelahiran Rasulullah bertempat di Surau Nurul Yaqin IPG Kampus Kent selepas solat Isyak berjemaah. Tema forum ialah Keunggulan Ilmu Teras Kegemilangan Ummah.

Forum tersebut dipengerusikan oleh Mohd Afiq Bin Johari, manakala ahli panelnya terdiri daripada Ustaz Abdul Satar Bin Mohamad, pensyarah Bahasa Arab IPG kampus Kent, Ustaz Mohd Shahir Bin Ismail, pensyarah Bahasa Arab IPGM Gaya dan Ustaz Abdul Hakim, guru Bahasa Arab SMKAM Tun Said.


Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW


Perarakan Maulidurrasul

Selain itu, perarakan Maulidurrasul juga diadakan pada 26 Februari bersamaan dengan 12 Rabiulawal 1431H. Guru-guru pelatih juga berselawat sambil berrak menuju ke Dewan Hone IPG Kampus Kent.


Majlis Penutupan Sambutan Maulidurrasul

Selepas itu, Majlis Penutupan sempena Penghayatan Bulan Kelahiran Rasulullah diadakan di Dewan Hone IPG Kampus Kent.Ucapan Ketua Jabatan JAPIM
Ustaz Harun Bin Haji Sarail


Bacaan Al-Quran oleh Qari jemputan


Kumpulan Nasyid Kent membuat persembahan


Persembahan sajak oleh Izyan Shafinaz

Penyampaian hadiah bagi pemenang kuiz silang kata dan mencipta sajakPenyampaian cenderahati kepada Naib Pengarah IPG Kampus Kent

Lajnah Dakwah dan Tarbiah JSNY

Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Segala yang baik datang dari اللهdan segala yang kurang dari kami . :)


Feb 14, 2010

IMPROVE OUR SOLAT

Dalam waktu cuti ini, kita dianugerahkan Allah waktu kelapangan yang lebih berbanding waktu kuliah. Oleh itu, saya mengajak kalian dan diri saya sendiri untuk kita sama - sama memperbaiki mutu ibadah kita.

Seorang ahli ibadah bernama Isam Bin Yusuf, sangat warak dan khusyuk
solatnya. Namun, dia selalu khuatir kalau-kalau ibadahnya kurang khusyuk
dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih ibadahnya,
demi untuk memperbaiki dirinya yang selalu dirasainya kurang khusyuk.

Pada suatu hari, Isam menghadiri majlis seorang abid bernama Hatim Al-Assam dan bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya tuan solat?"

Hatim berkata, "Apabila masuk waktu solat, aku berwudhu' zahir dan batin."

Isam bertanya, "Bagaimana wudhu' zahir dan batin itu?"

Hatim berkata, "Wudhu' zahir sebagaimana biasa iaitu membasuh semua
anggota wudhu' dengan air".

Sementara wudhu' batin ialah membasuh anggota dengan tujuh perkara :-

* Bertaubat
* Menyesali dosa yang telah dilakukan
* Tidak tergila-gilakan dunia
* Tidak mencari/mengharap pujian orang (riya')
* Tinggalkan sifat berbangga
* Tinggalkan sifat khianat dan menipu
* Meninggalkan sifat dengki

Seterusnya Hatim berkata, "Kemudian aku pergi ke masjid, aku kemaskan
semua anggotaku dan menghadap kiblat.

Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku rasakan:

1. aku sedang berhadapan dengan Allah,
2. Syurga di sebelah kananku,
3. Neraka di sebelah kiriku,
4. Malaikat Maut berada di belakangku, dan
5. aku bayangkan pula aku seolah-olah berdiri di atas titian 'Siratal mustaqim' dan menganggap bahawa solatku kali ini adalah solat terakhir bagiku, kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik."

"Setiap bacaan dan doa didalam solat, aku faham maknanya kemudian aku
rukuk dan sujud dengan tawadhuk (kerendahan hati kepada Allah), aku bertasyahud dengan penuh
pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku bersolat
selama 30 tahun."

Apabila Isam mendengar, menangislah dia kerana membayangkan ibadahnya
yang kurang baik bila dibandingkan dengan Hatim.

Feb 9, 2010

14 Februari

Hari Apakah Itu Bagi Seorang Muslim?


Perayaan adalah sesuatu yang mengiringi fitrah kehidupan manusia. Ia adalah hari manusia memecahkan rutin kehidupan dengan melakukan sesuatu yang dikhususkan pada hari berkenaan dengan tujuan yang pelbagai. Kerana itulah, setiap bangsa manusia mempunyai perayaan mereka yang tersendiri. Ia disambut dengan pelbagai cara, dengan sebab, “˜sempena”™ dan matlamat yang berbeza-beza.Islam sebagai cara hidup fitrah yang telah Allah sempurnakan ciri-ciri dan kemampuannya, turut menggariskan perayaan bagi umatnya. Sebagai umat Islam, perayaan turut menjadi salah satu cabang hidup yang mesti kita tempuhi mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.Hadith Abu Daud yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik R.A secara jelas menegaskan bahawa Allah SWT telah memperuntukkan bagi umat Islam dua perayaan bagi menggantikan segala bentuk keraian yang diwarisi dari zaman jahiliah dan sumber yang tidak Islam. Dua perayaan berkenaan adalah Aidilfitri dan Aidiladha. Inilah dua hari yang bukan sahaja menjadi hari perayaan, bahkan Allah SWT menuntut kita agar tidak alpa dari me”raya”kannya. Puasa yang menjadi ibadah yang dipuji Allah, diharamkan pada dua hari berkenaan supaya umat Islam menyambutnya dengan sempurna dan tidak berlebih-lebihan di dalam ibadah sehingga ia “˜disangka taqwa”. Akan tetapi, dengan pertemuan Islam bersama bangsa lain, dan nilai iman yang corot, umat Islam mula meniru amalan yang tiada kena mengena dengan agamanya. Apatah lagi di dalam keadaan mereka yang bermastautin di negara bukan Muslim.Di suatu ketika, seorang sahabat Nabi sallallaahu ‘alayhi wa sallam yang dahulunya seorang Nasrani, iaitu ‘Adi bin Hatim radhiyallaahu ‘anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam:Siapakah yang dimaksudkan dengan al-maghdhoob ‘alayhim (golongan yang dimurkai Allah) seperti yang tersebut di dalam surah al-Fatihah? Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam menjawab, “mereka itu adalah Yahudi”. Adi bertanya lagi: siapakah pula yang dimaksudkan sebagai al-dhaalloon (golongan yang sesat) itu? Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam menjawab, “mereka itu adalah Nasrani”. Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Ahmad serta dinilaikan sebagai sahih.Biar pun pada aqidah kepercayaan kaum Yahudi itu ada sesatnya, namun mereka lebih menonjol sebagai golongan yang banyak menimbulkan kerosakan yang mengundang murka Allah. Begitu juga dengan kaum Nasrani, walaupun terdapat juga perlakuan mereka yang merosakkan dan mencetuskan murka Allah, namun mereka lebih menonjol sebagai kaum yang mendatangkan kepercayaan yang sesat dan mengelirukan. Justeru Yahudi disimbolkan sebagai KAUM YANG DIMURKAI-NYA, manakala kaum Nasrani pula dilabelkan sebagai KAUM YANG SESAT.Setiap hari, seorang Muslim bersolat dan membaca Surah al-Fatihah berulang-ulang kali. Pengulangan ini merupakan sebab mengapa surah al-Fatihah dinamakan juga sebagai al-Sab’u al-Mathaani yang bermaksud 7 ayat yang diulang-ulang. Pengulangan berlaku dalam kehidupan kita apabila ia merupakan sesuatu yang amat penting, teras dan dasar yang manusia tidak boleh hidup tanpanya. Kerana itu kita diajar, dipaksa malah mungkin dirotan agar mengulang-ulang hafalan kita terhadap sifir di dalam Matematik, kerana sifir itu adalah teras dan dasar ilmu pengetahuan yang kita sulit hidup tanpanya.Di dalam surah al-Fatihah yang diulang-ulang sebanyak 17 kali sehari itu, kita berulang kali merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta’aala agar mengekalkan diri di dalam petunjuk-Nya, hidup sebagai sebahagian daripada alladheena an’amta ‘alayhim (golongan yang Engkau kurniakan nikmat ke atas diri mereka). Golongan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’aala di dalam surah al-Nisaa’ ayat 69 sebagai:Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di Syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, Iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat)” [al-Nisaa’ 4: 69]

Berusaha untuk menjadi kaum yang beroleh rahmat dan karunia nikmat dari Allah, tidak sempurna jika sekadar mengejar Islam, tanpa menolak dan menghindarkan diri daripada lawan Islam iaitu Jahilillah. Sebagaimana kita berulang kali memohon hidayah-Nya, kita juga berulangkali mengisytiharkan penolakan kita kepada cara hidup kaum yang dimurkai Allah dan cara hidup kaum yang sesat dan bingung kepercayaannya. Itulah intipati erti jati diri seorang Muslim. Tersendiri pada kepercayaan dan cara hidupnya. Istimewa dan unik mengatasi kaum yang bersalut murka dan dusta.


“Islam itu tinggi dan tiada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya”(Hadith riwayat al-Baihaqi dan dinilaikan sebagai sahih oleh al-Albani)
Ketinggian Islam itu bukanlah terletak pada nasab keturunan, bersikap hidung tinggi merasakan diri sebagai kaum pilihan Tuhan, tanpa sebarang nilai dan pengorbanan. Tingginya Islam adalah pada keluhuran prinsipnya dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia sesama manusia. Islam menjelaskan dengan terang dan nyata akan erti hablun Minallaah, Islam menghuraikan Aqidah dengan luhur dan jelas sandaran. Islam juga memuliakan manusia dengan meninggikan keistimewaan manusia iaitu pada akal fikirannya. Justeru tidak tahyul dan pemaksaan kepercayaan kepada kita dalam melengkapkan diri sebagai seorang Muslim. Semuanya jelas dan luhur, serta mampu dipercayai oleh seorang manusia dan upaya dirinya.
Itulah Islam
Bukan sahaja memurnikan jalan berTuhan dalam kehidupan, Islam juga mengatur hubungan manusia sesama manusia dengan sebaiknya. Islam menganjurkan perbuatan baik dan perkongsian manfaat sesama manusia, memuliakan keadilan, mengharam serta memerangi kezaliman dan penindasan.
Itulah Islam.Kemuliaan yang bukan sebagai sebuah hadiah pemberian, tapi ganjaran atas mujahadah dan pengorbanan kita mencari kemuliaan itu. “Islam itu tinggi dan tiada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya” (Hadith riwayat al-Baihaqi dan dinilaikan sebagai sahih oleh al-Albani)
Ketinggian Islam itu bukanlah terletak pada nasab keturunan, bersikap hidung tinggi merasakan diri sebagai kaum pilihan Tuhan, tanpa sebarang nilai dan pengorbanan. Tingginya Islam adalah pada keluhuran prinsipnya dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia sesama manusia. Islam menjelaskan dengan terang dan nyata akan erti hablun Minallaah, Islam menghuraikan Aqidah dengan luhur dan jelas sandaran. Islam juga memuliakan manusia dengan meninggikan keistimewaan manusia iaitu pada akal fikirannya. Justeru tidak tahyul dan pemaksaan kepercayaan kepada kita dalam melengkapkan diri sebagai seorang Muslim. Semuanya jelas dan luhur, serta mampu dipercayai oleh seorang manusia dan upaya dirinya.Itulah Islam.Bukan sahaja memurnikan jalan berTuhan dalam kehidupan, Islam juga mengatur hubungan manusia sesama manusia dengan sebaiknya. Islam menganjurkan perbuatan baik dan perkongsian manfaat sesama manusia, memuliakan keadilan, mengharam serta memerangi kezaliman dan penindasan.Itulah Islam!
Kemuliaan yang bukan sekadar sebagai sebuah hadiah pemberiaan, tapi ganjaran atas mujahadah dan pengorbanan kita mencari kemuliaan itu. Perayaan-perayaan bukan Islam seperti Hari Krismas dan Hallowen saling mengunjungi, bukan sahaja dengan sebutan-sebutan mulut malah turut hadir bersama jualan murah di kedai-kedai, promosi besar-besaran di media dan hiasan-hiasan di sepanjang jalan. Semua itu sudah tentu menjadi perang psikologi, sehinggakan mereka yang tidak turut serta, boleh terasa janggal, dicemuh sebagai “anti sosial” atau apa-apa label yang kurang menyelesakan. Tidak lama lagi, Hari Valentine pula muncul. Anak-anak muda, malah mungkin juga yang sudah “out of season” sedang menanti apakah surprise yang bakal disediakan oleh insan tersayang, menjelang 14- Februari akan datang. Apa kata, 14 Februari ini kita sediakan surprise yang paling bermanfaat, iaitu penjelasan berikut:
Di dalam sepotong Hadith yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawood, Rasulullah SAW telah bersabda,
“Barangsiapa yang meniru atau berkumpul meramaikan sesuatu kaum, maka dia adalah dari kalangan mereka”

Menjelang 14 Februari, kaum Nasrani dan masyarakat Barat sibuk meraikan Hari Valentine. Hari Kekasih yang disandarkan secara sejarahnya kepada Valentine of Rome, peristiwa mengenang Saint Valentine yang dikebumikan di Via Flaminia sekitar tahun 269M. Hari Valentine yang mengalami pelbagai penafsiran di sepanjang sejarah Eropah Moden akhirnya menjadi hari memuja kekasih, tidak terhad hanya kepada nilai, cara hidup dan kaum Nasrani di Barat, malah akhirnya menyerap sebagai budaya kaum Asia. Malang sekali, ritual yang tidak punya sebarang kaitan dengan kita sebagai kaum Muslimin, sedikit demi sedikit terserap sebagai budaya dan amalan anak-anak muda kita. Perlu ditegaskan, seorang suami berkewajipan menghargai sang isteri, begitu juga seorang isteri terhadap suaminya. Ia adalah sebesar-besar ajaran Islam. Namun penghargaan yang ingin diberi, telah ada caranya menurut ajaran Nabi sallallaahu ‘alayhi wa sallam. Tidak seharusnya kita mengambil ritual kaum lain, apatah lagi dosa di atas dosa, tatkala penghargaan itu adalah pada sebuah perhubungan di luar akad perkahwinan!

Terhangat